Lista artykułów

Nazwa artykułu
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna skrzynka podawcza Archiwum Państwowego w
Szczecinie jest dostępna na Elektronicznej Platformie Usług
Administracji Publicznej (ePUAP)
07.11.2018 więcej
Przyjmowanie skarg i wniosków
Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków w Archiwum
Państwowym w Szczecinie odbywa się stosownie do zasad
określonych w Zarządzeniu Dyrektora Archiwum Państwowego w
Szczecinie Nr 27 z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie częściowej
zmiany instrukcji w sprawie organizacji przyjmowania,
rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Archiwum
Państwowym w Szczecinie wprowadzonej Zarządzeniem Nr 6 z dnia 1
lutego 2010 roku..
07.11.2018 więcej
Godziny pracy
Godziny pracy
07.11.2018 więcej
Załatwianie spraw
Archiwum załatwia sprawy na podstawie pisemnego wniosku
(podania). Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby,
od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość
innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. Podanie
może być wniesione pisemnie, telegraficznie lub za pomocą
dalekopisu/telefaksu, poczty elektronicznej albo ustnie do
protokołu. W przypadku usług świadczonych przez Archiwum
odpłatnie, wymagane jest wniesienie zamówienia na piśmie z
własnoręcznym podpisem.
07.11.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się