2018-11-07

Osoby sprawujące funkcje

Dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie

dr hab. Krzysztof Kowalczyk

sekretariat – tel. (91) 433–67–70, fax 43–43–896
e-mail: sekretariat@szczecin.ap.gov.pl

Kompetencje:

Dyrektor kieruje całokształtem działalności Archiwum, w szczególności:

  • sprawuje ogólne kierownictwo w sprawach organizacyjnych, administracyjnych, metodycznych i naukowo-badawczych,
  • wykonuje zadania przewidziane dla dyrektora generalnego urzędu w ustawie o służbie cywilnej,
  • sprawuje ogólny nadzór nad zasobem i majątkiem Archiwum,
  • reprezentuje Archiwum na zewnątrz,
  • przedkłada Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych plany rzeczowe i finansowe oraz sprawozdania dotyczące ich realizacji,
  • dokonuje wydatków budżetowych w ramach zatwierdzonych planów finansowych,
  • wydaje decyzje w sprawach dotyczących działalności Archiwum oraz przewidzianych odrębnymi przepisami,
  • sprawuje nadzór nad pracownikami, podnoszeniem ich kwalifikacji zawodowych i naukowych,
  • wydaje zarządzenia wewnętrzne, regulaminy i instrukcje,
  • kieruje realizacją zadań p.poż, bhp i obronnych określonych odrębnymi przepisami

 

 

Kierownicy

 

Oddział I - Materiałów archiwalnych wytworzonych do 1945 r.

Kierownik - dr hab. Paweł Gut 

tel. (91) 433-50-02, 433-50-18 wew. 123
e-mail: oddzial1@szczecin.ap.gov.pl

 

Oddział II - Materiałów archiwalnych wytworzonych od 1945 r.

Kierownik - mgr Michał Knitter

tel. (91) 433-50-02, 433-50-18 wew. 146
e-mail: oddzial2@szczecin.ap.gov.pl

 

Oddział III - Kształtowania narastającego zasobu archiwalnego

Kierownik - mgr Andrzej Jabłoński

tel. (91) 433-50-02, 433-50-18 wew. 118
e-mail: oddzial3@szczecin.ap.gov.pl

 

Oddział IV - Informacji naukowej, zabezpieczania i upowszechniania wiedzy o zasobie

Kierownik - mgr Iga Bańkowska

tel. (91) 433-50-02, 433-50-18 wew. 125
e-mail: oddzial4@szczecin.ap.gov.pl

 

Oddział V - Ewidencji zasobu

Kierownik - mgr Joanna Glatz

tel. (91) 433-50-02, 433-50-18 wew. 134
e-mail: oddzial5@szczecin.ap.gov.pl

 

Oddział VI - Udostępniania

Kierownik - mgr Witold Mijal

tel. (91) 433-50-02, 433-50-18 wew. 137
e-mail: wmijal@szczecin.ap.gov.pl

 

Dział finansowo-księgowy

Główna księgowa - mgr Alina Woźniczka

tel. (91) 433-50-02, 433-50-18 wew. 112
e-mail: ksiegowosc@szczecin.ap.gov.pl

 

Dział Administracyjno-gospodarczy

Kierownik - Stefan Archutowski

tel. (91) 433-50-02, 433-50-18 wew. 126
e-mail: dag@szczecin.ap.gov.pl

 

Oddział w Międzyzdrojach

Kierownik - mgr Dorota Sienkiewicz

tel. (91) 328-25-51
e-mail: bialagora@szczecin.ap.gov.pl

 

Oddział w Stargardzie

Kierownik - mgr Urszula Markiewicz

tel. (91) 578-07-62
e-mail: stargard@szczecin.ap.gov.pl

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się